Algemene Voorwaarden

1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

Offerte: de Offerte die Opdrachtnemer heeft opgesteld, waarin wordt aangegeven waar de uit te voeren Overeenkomst uit bestaat, alsmede welke vergoeding Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is;

Opdrachtgever: de Partij die met Opdrachtnemer de Overeenkomst aangaat;

Opdrachtnemer: Ginie Knipping, gevestigd te Elst, en geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 61708577;

Overeenkomst: de Overeenkomst tot Opdracht, zoals tussen Partijen is overeengekomen;

Partij: Opdrachtnemer dan wel Opdrachtgever;

Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk;

2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 1. Een Offerte verplicht Opdrachtgever tot niets.
 2. Alle Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Het staat Opdrachtnemer vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde Offerte verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Ingeval deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties en/of consequenties voor het tijdstip van voltooiing zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 3. In afwijking van lid 2 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
 4. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de Overeenkomst, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer.

5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van eventueel door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra vergoeding volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6 CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en / of materialen te verstrekken, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de vooruitbetaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en / of materialen zijn verstrekt.
 3. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7 VERGOEDING

 1. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en Offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verschotten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede tijd en het uurtarief van Opdrachtnemer.
 3. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Overeenkomst geheel is uitgevoerd, lonen en / of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de vergoeding of het uurtarief aan te passen.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de vergoeding of het uurtarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het vergoeding of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

8 BETALING

 1. Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 2. Betaling van de door de Opdrachtnemer verzonden factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of klachten in de zin van artikel 10, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van de Opdrachtgever is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar.
 4. Opdrachtnemer is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar werkzaamheden, verschotten en/of kosten.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de verschuldigde bedragen.

9 RENTE EN INCASSOKOSTEN

 1. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van de eerste betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 8 lid 2, niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is Opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 2. Indien Opdrachtgever na verstrijken van de uiterste termijn niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal Opdrachtnemer een gerechtelijke vordering tegen Opdrachtgever kunnen instellen. Alle gerechtelijke en/of executiekosten, die Opdrachtnemer heeft moeten maken als gevolg van de niet nakoming door Opdrachtgever, komen dan eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

10 KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of over een factuur dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden of binnen 30 dagen na verzenddatum van de factuur, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. In geval van een terechte klacht, heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren, het opnieuw verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of, indien dit laatste niet meer mogelijk of zinvol is, het geheel of gedeeltelijk niet meer uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van een door Opdrachtgever betaald vergoeding.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

11 OPZEGGING EN ANNULERING

 1. Overeenkomsten met een vooraf overeengekomen duur kunnen niet tussentijds worden opgezegd.
 2. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan iedere Partij te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Indien de opzegtermijn niet of niet geheel in acht wordt genomen door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane omzetverlies over de (resterende) opzegtermijn, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die uitsluitend aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De compensatie mag door Opdrachtnemer worden gebaseerd op de gemiddelde omzet over de laatste drie maanden. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na aanvaarding daarvan in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

12 ONTBINDING

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Ieder der Partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling verleend wordt, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd, de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie, reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen. De Partij die de overeenkomst aldus beëindigt is nimmer tot schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden.
 3. Indien Opdrachtnemer ten aanzien van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in de voorgaande leden reeds diensten heeft verricht, vormen deze diensten en de daaruit voortvloeiende betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaan making, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die diensten in verzuim is. Bedragen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is ingevolge ontvangen diensten blijven, ongeacht of Opdrachtgever daarvoor reeds is gefactureerd, onverminderd verschuldigd en worden op moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever op eerste verzoek van Opdrachtnemer gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, komen alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Waar noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, worden van originele bescheiden die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld, kopieën opgenomen in het dossier van Opdrachtnemer. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden deze bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd tegen het einde van de Overeenkomst.

14 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Opdrachtnemer aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan Opdrachtnemer toerekenbare onrechtmatige daad waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een Cursus en schade wegens door Opdrachtnemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Opdracht vormt.
 4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 5. De hoogte van enige vergoeding verschuldigd op grond van de vorige leden, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde gedeelte van de overeengekomen vergoeding.
 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 7. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar bedrijfsleiding.
 8. De in deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtsreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben.

15 VRIJWARINGEN

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens voor aanspraken van derden waarbij Opdrachtnemer als medepleger van Opdrachtgever wordt aangemerkt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

16 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van Opdrachtnemer of personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de Opdracht redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Opdracht worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

17 GEHEIMHOUDING

 1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 2. In afwijking op het eerste lid van dit artikel, is Opdrachtnemer, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.
 3. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een Partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De Partij zal in dat geval de andere Partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

18 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals adviezen en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19 VERVALTERMIJN
Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

20 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN FORUMKEUZE

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Er is sprake van een geschil, indien ten minste een van beide Partijen van mening is dat zulks het geval is. Alle geschillen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

21 OVERIGE BEPALINGEN

 1. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan Opdrachtnemer, doch in ieder geval op eerste verzoek van Opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden oktober 2021